Dr. Kartal Ernő atya minorita szerzetes alapította 1994-ben

Az Éltető Lélek Alapítványt (3525 Miskolc Kelemen Didák u. 3.) Dr. Kartal Ernő atya minorita szerzetes alapította 1994-ben, és a bírósági bejegyzésre 2015-re került sor, 23 év óta közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány többször aktualizálva lett a jogi és személyi változásoknak megfelelően Kalna Zsolt minorita tartományfőnök Alapítói határozata alapján

 

Közhasznú tevékenysége:

Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás. Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás. Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás.

Kulturális tevékenység

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.

Tudományos tevékenység, kutatás

Az állam támogatja a magyarországi költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, - a piaci versenyt nem torzító módon - a Magyarországon működő vállalatok és vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, valamint elősegíti az ezen szereplők közötti együttműködéseket

Műemlékvédelem

A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény fenntartása, érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése.

Tudományos tevékenység, kutatás

Az állam támogatja a magyarországi költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, - a piaci versenyt nem torzító módon - a Magyarországon működő vállalatok és vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, valamint elősegíti az ezen szereplők közötti együttműködéseket.

Az Alapítvány működési ideje alatt minden tevékenységi körét gyakorolta, számos szervezettel, intézménnyel alakított ki együttműködést határon innen és határon túl. Az Alapítványban olyan köztiszteletben álló szakemberek vannak, akik szakmai ismereteikkel, tekintélyükkel segítik az Alapítvány működését. A hosszú évtizedes működés alatt a város lakossága megismerte az Alapítványt, a rendezvények látogatottak, közérdeklődésre tartanak számot.

A közhasznú tevékenységek között

A közhasznú tevékenységek között legnagyobb figyelmet a Minorita templom felújítására fordítunk, az ehhez szükséges források megteremtése érdekében dolgozunk. Remélhetőleg az alapítvány tevékenysége is hozzájárul, hogy belátható időn belül jelentősen megújul a Minorita templom a XVIII. században Kelemen Didák tartományfőnök kezdeményezésére épült, az alapkőletétel 1729-ben történt, majd a következő évben a mai Földes Ferenc gimnázium megalapítása is a szerzetes nevéhez fűződik.Azért van nagy jelentősége a templom felújításának, mert az 1735. augusztus 1-jén felszentelt Nagyboldogasszony Minorita templom, Kelet-Magyarország és Miskolc város egyik legimpozánsabb barokk épülete. A katolikus hitélet megújításának is egyik szimbóluma.

Kelemen Didák életművének megismertetése

Az Alapítvány működésének másik nagy területe Kelemen Didák életművének megismertetése. A Magyarországi és Erdélyi Szent Erzsébet Minorita Rendtartomány és az Éltető Lélek Alapítvánnyal együttműködve Kelemen Didák Bizottságot hozott létre. amelynek célja a boldoggá avatási ügyének segítése, tiszteletének elterjesztése, erősítése határainkon túl is. A Bizottság nagy tekintélyű egyházi és civil személyiségekből áll. Tevékenységünk hozzájárult, hogy Kelemen Didák utca lett elnevezve a híres szerzetesről, emléktáblát helyeztünk el az általa alapított előd iskola a Földes Ferenc Gimnázium homlokzati bejáratánál. Az emlékhelyet ünnepségsorozat keretében minden árpilis 28-án megkoszorúznak a tiszteletet adó miskolciak.Elkészíttette az Alapítvány a Minorita Rend által alapított Kelemen Didák Díjat, amely Tóth Sándor szobrászművész által készített képzőművészeti alkotás és közreműködik a díjátadó ünnepség megszervezésében. Nemzetközi és hazai tudományos konferenciák keretében dolgozzuk fel a didáki életművét, a Miskolci Egyetemmel és a Miskolci Akadémiai Bizottsággal együttműködve. Valamint Irodalmi és rajz pályázatokat írtunk ki miskolci gimnazista fiatalok részére, - amelyet szakértő zsűri bírált el - , és az alkotásokat előadás formában is bemutatták a gimnazisták, és ezeket kötetben is megjelentette az Alapítvány. Jelenleg Mit jelent a mai Ember számára P. Kelemen Didák címmel dokumentumfilm készül, amely életművét bemutatja.

elkészült tanulmányok bemutatása...

A keresztény szellemiségben működő Éltető Lélek Alapítvány az elmúlt években a „Történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása” címmel Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Kárpátalja magyarlakta területein kutatást végzett a Miskolci Egyetemmel, a Miskolci Akadémiai Bizottsággal, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve.  A  kutatás folyamatába a már elkészült tanulmányok bemutatására került sor, nemzetközi tudományos konferencia keretei között  a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Szakbizottságának közreműködésével A Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetével közösen alakítottuk ki a kutatási elképzelést, együttesen véglegesítettük a kutatási pályázatot és tervet. Több elvi támogató állami szervezetet kerestünk meg pályázati elképzelésünkkel. Bemutattuk a pályázatot a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosának Dr. Grezsa Istvánnak és kértük a támogatását. A kutatási elképzelésünk támogatást nyert, amely lehetővé tette, hogy 2 éven át foglalkozzunk a témával, melyhez a forrást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Biztosította. Köszönjük a kutatásban végzett lelkes és igényes szakmai munkát és a támogatást. A tanulmány kötet formájában való publikálása folyamatban van.

...irodalmi estek városszerte ismertek

A hagyományok őrzése keretében kulturális események, rendezvények könyvek kiadásáéval foglalkozik az Alapítvány. Létrehoztuk a z Éltető Lélek Irodalmi Kört, a színvonalas zenés irodalmi estek városszerte ismertek és kedveltek lettek. Egyházi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódóak állítanak össze zenés irodalmi műsorokat. Ez később önálló civil szervezetté alakult és ennek keretében folytatja keresztény küldetését. Több könyvet adott ki az Alapítvány.A Minorita templom közismert alakja volt Kartal Ernő minorita szerzetes, tartományfőnök.Ők voltak Tóth Alajos atyával együtt rendszerváltást követően a szerzetesrendek újbóli működésének kezdeményezői, kiemelkedő személyiségei. Az Ö emlékeiket őrzik a megjelent kötetek: Dr. Kartal Ernő Mit ér/ír az ember, ha magyar, katolikus és pap?, ITT VAGYOK URAM HALLJA A TE SZOLGÁD -emlékezés Kartal Ernő atyára c., valamint a Történetek a Miskolci Minorita templom életéből I-II. kötetek, melynek kiadója az Éltető Lélek Alapítvány, szerkesztője Dr. Várhelyi Krisztina. Nagyon színvonalas szép könyv jelent meg a Miskolci Minorita templom címmel, mely a templom építéstörténetét, műtárgyait mutatja be, szövegesen és fotóalkotásokkal. Az Alapítvány hagyományos rendezvénye többek között a Szent Erzsébet napi jótékonysági est, és a Köszönet a gyógyítóknak címmel rendezett tudományos-kulturális nagysikerű rendezvény.

a határon túli kapcsolatok erősítése

Az Alapítvány civil szervezetéként jelen van a miskolci közéletben, a keresztény értékeket képviseli a kulturális, tudományos élet a műemlékvédelem területén, jótékony céllal adománygyűjtést szervez. Jelentős szerepet tulajdonít a közösségek építésének, a hagyományok ápolásának, a határon túli kapcsolatok erősítésének. Együttműködik, más hasonló értékrendet képviselő civil szervetekkel, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével, a Magyar a Magyarért Alapítvánnyal és más egyesületekkel, a történelmi egyházakkal, iskolákkal, egyetemekkel. A kutatás kapcsán a Miskolci Egyetemmel, a Magyar Tudományosa Akadémia Területi szervezetévek, Kelemen Didák erdélyi származású ferences szerzetes példaadó életműve és boldoggá avatási ügye kapcsán szoros kapcsolat épült ki, több határon túli elsősorban erdélyi egyházközségekkel, önkormányzatokkal, mivel a mai Kézdialmáson (Baksafalván született).

A működési forrásainak döntően pályázatokból származnak. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag, erkölcsileg támogatja az Alapítvány működését.Megköszönjük a bizalmat és együttműködést minden támogatónknak és a programjainkon részt vevőknek.